بازار خرید آبلیمو باکیفیت ایرانی

آبلیمو ایرانی با کیفیت به چه نوع آبلیمو هایی و با چه ویژگی هایی گفته می شود و دلیل عرضه آنها به بازار های بصورت عمده خرید چه می باشد؟
آبلیمو های ایرانی با کیفیت به آبلیمو هایی گفته می شود که ازلیمو ترش های تازه و با کیفیت گرفته شده باشند و مزاحل آبگیری آنها به صورت طبیعی و استاندار صورت بگیرد و در تولید آنها از هیچ ماده افزودنی استفاده نشده باشد. به این آبلیمو های طبیعی آبلیمو های باکیفیت گفته می شود.