عرق بادرنجبویه خانگی چربی های شکم و پهلو را از بین می برد

ترکیبات فیتوشیمیایی موجود در فرمولاسیون های عرق بادرنجبویه خانگی گیاهی با تغییر در آب و هوا، ترکیب، و اجزای خاک و منطقه ای که در آن رشد می کنند، متفاوت است. همه این پارامترها به عنوان مانعی در روند استانداردسازی نقش دارند.

افزایش تدریجی تقلب و همچنین جایگزینی داروهای گیاهی به دلیل افزایش سطح جنگل زدایی است. این تقلب و جایگزینی به ایمنی و اثربخشی دارو آسیب می رساند.

تقلب، جایگزینی و کمبود پرسنل ماهر از دلایل اصلی در دسترس نبودن داروهای گیاهی اصیل است. با استفاده از تکنیک های پیشرفته کنترل کیفیت و استانداردهای مناسب، نیاز به اطمینان از کیفیت فرآورده های گیاهی دارویی وجود دارد.

شناسایی، کیفیت و خلوص گیاهان دارویی و تائیدیه فرآورده های گیاهی با استانداردسازی انجام می شود. شناسایی اولیه، خواص فیزیکی، خواص شیمیایی و خواص بیولوژیکی با هم به خلوص گیاهان کمک می کند. این خلوص، طراوت و همچنین کیفیت محصولات گیاهی را مشخص می کند.

عرق

کنترل کیفیت گیاهان دارویی برای حفظ کیفیت گیاهان و محصولات طبیعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هنگامی که جنبه کنترل کیفیت دارای شناسایی مواد، مواد تقلبی و جایگزین باشد.

خلوص مواد؛ و سنجش ترکیبات شیمیایی فعال از اهمیت بیشتری برای گیاه خاص، پس از آن به عنوان جنبه های دارویی کنترل کیفیت نامیده می شوند.

فرآیندی که در آن مقادیر کمی و کیفی گیاهان با استانداردها و پارامترهای تجویز شده یا تعیین شده اندازه گیری می شود، استانداردسازی است.

بر اساس پارامترهای مختلف ارزیابی مهم مانند خواص ارگانولپتیک، مقادیر خاکستر، محتوای رطوبت، آلودگی میکروبی و ارزیابی‌های کروماتوگرافی و طیف‌سنجی، برای استانداردسازی داروهای گیاهی با روندهای فعلی و آتی دستورالعمل‌هایی را برای روش‌ها و رویه‌های استاندارد تعیین کرده است.

تکنیک های تحلیلی مدرن برای تجزیه و تحلیل داروهای گیاهی برای پذیرش جهانی آیورودا و گیاهان سنتی بسیار ضروری است. اصول علمی کیفیت گیاهان سنتی و محصولات آیورودا را می توان با ارزیابی کامل و دقیق فارماکولوژیک به دست آورد.

برای احراز هویت و استانداردسازی، آزمایش‌های ارگانولپتیک، مطالعات فیزیکوشیمیایی و طرح‌های فارماکولوژیک حداکثر مورد نیاز است.