فروش آبلیمو طبیعی جهرم

شهرستان جهرم را می توان در زمره ی عمده ترین تولید کننده آبلیمو طبیعی در ایران به ثبت رساند. در این شهرستان هزاران هکتار از زمین های زراعتی زیر کشت درختان لیمو ترش، قرار دارند.
آبلیمو طبیعی تولیدی در این مرکز دارای مشخصاتی می باشد که هر فردی به راحتی می تواند طبیعی و خالص بودن یا نبودن آن را تشخیص دهد.
آبلیمو طبیعی دارای رنگ زرد یا زرد کهربائی و همچنین دارای طعم طبیعی لیمو که ترشی مایل به تلخی دارد را شامل می شود. آبلیمو طبیعی و خالص همچنین دارای بوی طبیعی لیمو ترش می باشد که به راحتی قابل تشخیص خواهد بود.