فروش آبلیمو طبیعی قیروکارزین

آیا می دانیدقیروکارزین قطب تولید آبلیمو طبیعی کشور می باشد؟ آیا می دانید تولید آبلیمو طبیعی در کارخانجات این شهرستان چگونه انجام می گیرید؟

قیروکارزین از تولید کنندگان اصلی تولید آبلیمو طبیعی کشور می باشند. برای تولید آبلیمو طبیعی ، در ابتدا لیمو در حوض های بزرگ شتشو می دهند و توسط دستگاههای آبلیمو گیری صنعتی، آبگیری می کنند. و در بطری های مناسب می ریزند و روانه ی بازار می کنند.
آبلیمو های تولید شده در این کارخانجات تحت نظارت کارشناسان بهداشتی تولید می شود و با رعایت کامل موازین بهداشتی و استاندارد تولید می شود و با قیمت مناسب به فروش می رسد.