فروش اینترنتی بهترین آبلیمو طبیعی

لیموی جنوب یکی از با کیفیت ترین لیمو های موجود در بازار می باشد. استان فارس و خوزستان و همچنین استان هرمزگان بیشترین تولید لیموی جنوب را بر عهده گرفتند که در این میان استان فارس بیشترین مقدار لیمو را تولید میکند.
شهرستان قیر و کارزین و شهرستان جهرم در استان فارس بیشترین و مرغوبترین آبلیموی کشور را تولید و به شهرها یکدیگر ارسال می‌کنند.
در این شهرها کارخانه جات آبلیموگیری و کارگاههای مخصوص آبلیمو گیری وجود دارد که لیمو ها ی با کیفیت مخصوص آبگیری را در شرایط بهداشتی آب گیری می کنند و پس از بسته بندی به شهرهای مختلف ایران ارسال میکند.