مراکزتولید آبلیمو تازه و طبیعی

قیروکارزین از مراکز اصلی تولید آبلیمو طبیعی کشور می باشند. برای تولید آبلیمو طبیعی ، در ابتدا لیمو در حوض های بزرگ شتشو می دهند و توسط دستگاههای آبلیمو گیری صنعتی، آبگیری می کنند. و در بطری های مناسب می ریزند و روانه ی بازار می کنند.
آبلیمو های تولید شده در این کارخانجات تحت نظارت کارشناسان بهداشتی تولید می شود و با رعایت کامل موازین بهداشتی و استاندارد تولید می شود و با قیمت مناسب به فروش می رسد.